این الزام قانونی شامل بانک های دولتی هم می شود یعنی تمامی بانک های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را از طریق اتصال به این پنجره هم ارایه کنند. مهلت متصل شدن به این پنجره تا پایان شهریور ماه بود و حالا با وجود اتمام این مهلت، وزیر ارتباطات گفته به غیر از بانک مرکزی تا کنون هیچ یک از بانک های دولتی به این پنجره متصل نشده اند.

اینکه چرا بانک های دولتی به این پنجره متصل نشده اند، موضوع عجیبی است که برای آن دو احتمال وجود دارد، کارشناسان بانکداری الکترونیک معتقد هستند که یا بانک ها نتوانسته اند زیرساخت های خود را برای اتصال به این پنجره واحد آماده کنند یا نمی خواهند انحصار سرویس های خود را از دست بدهند و شاید به همین دلایل است که به این پنجره واحد متصل نمی شوند.