شهرخبر

تحلیل شیخ انصاری از جمله "مافیای پخش نگذاشت فیلمم نمایش داده شود"

امروز باید فراموش کرد که فیلمسازی یک سلوک شخصی است، در غیر این صورت در یک دستگاه فرمال، سبکی و ژنریک عمل می‌کنید که به آن آگاه نیستید و جملاتی می‌شنویم که «مفهوم فیلم مرا کسی نفهمید» یا «مافیای پخش نگذاشت فیلمم نمایش داده شود.»

تحلیل شیخ انصاری از جمله "مافیای پخش نگذاشت فیلمم نمایش داده شود"

خبرگزاری تسنیم