ورزش در طول شیمی درمانی به بهبود عملکرد قلب و ریه کمک می کند