فاضلی : جهت اطلاع حامیان جنگ و حمله خارجی به ایران ...