شهرخبر

محسنی اژه‌ای: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه باید علنی برگزار شود نه فقط یک گوشه از آن

محسنی اژه‌ای: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه باید علنی برگزار شود نه فقط یک گوشه از آن

محسنی اژه‌ای: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه باید علنی برگزار شود نه فقط یک گوشه از آن

خبرگزاری برنا