ماتم در اسلامشهر / مرگ تلخ جوان تکواندوکار به 5 نفر زندگی بخشید + عکس