لزوم تشکیل اتاق فکر فعالان اقتصادی برای سرعت بخشی در رفع موانع مناطق آزاد