شیوه استخراج از داستان‌های قرآنی برای کودکان در کتابخانه دکتر شهیدی