ایجاد نظام شبکه ملی آزمایشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور