اظهارات جنجالی دکتر سروش؛ ما خارج‌نشین‌ها لاف‌زن و یقه گیر هستیم /به همدیگر رحم نمی کنیم