مخبر: مدیریت خشکسالی نیازمند برنامه‌ای منسجم و فرادستگاهی است