انقلاب به پاکسازی نیاز دارد / دلیلی ندارد معلم، استاد و کارمند ضد انقلاب بمانند