سهرابیان: نباید یک رشته از حامی مالی اشباع شود و یک رشته عاجز/ از حامیان بی‌نام و نشان تشکر می‌کنم