کارمند شرکت مخابرات عامل قطعی تلفن در آبادان بود / در حال سوزاندن کابل ها دستگیر شد!