کاظمی پور: افراد دارای معلولیت ایجادکننده انگیزه، نشاط و توانمندی در جامعه هستند