ائتلاف سعودی پس از هشت سال سرانجام به صنعاء رسید اما با هواپیمای غیرنظامی!