لایحه درباره اسقاط خودروها دارای تعارض منافع است/دولت کار نظارتی کند