تمجید عجیب مهناز افشار از فرح پهلوی | هدیه مهناز افشار به حامیان بمباران ایران؛ مریم معمار صادقی کیست؟