سومین برد شاگردان مجیدی در شب دراماتیک یاران نوراللهی