معرفی 4923 نفر از اعضای صنوق اعتباری هنر به سازمان تأمین اجتماعی