شرکت سلطنتی انگلیس، ۶ هزار کارمند خود را اخراج می‌کند