عراق دارای نخست وزیر و رئیس جمهور شد؛ فرآیند سیاسی چگونه به نتیجه رسید؟