ایران از طریق گسترش روابط با همسایگان از فشار تحریمی خارج شده است