"تقلبی بودن کالای خریداری شده" را از چه طریق متوجه شویم؟