این ستاره پرسپولیس در ترکیب اصلی یحیی | تصمیم جدید گل محمدی