شهرخبر

محکمات تحلیل رهبری از حوادث اخیر

به گزارش مشرق، محسن مهدیان طی یادداشتی در کانل تلگرامی خود نوشت:

اگر سه سخنرانی رهبرانقلاب در ایام اغتشاشات را مرور کنیم، محکمات تحلیلی ایشان بدست می آید. این محکمات مبنای تحلیل ایشان در حوادث مشابه است.

و اما محکمات ثابت در هر سه سخنرانی چیست؟ به این فهم عدم اشاره مستقیم در سخنرانی اول نیز مرتبط به همین محکمات است.  

یکم. "حوادث جزئی"

ابعاد ماجرا را چطور دیدند؟ حوادث جزئی.

تعبیری که در سخنرانی سوم باعث شد رسانه های دشمن در همان ساعت اولیه عصبانی شوند. فرامتن سخنرانی اول نیز همین بود. عدم اعتنای رهبری نشان داد ماجرا بی اهمیت است.

اما چرا اهمیت نداشت و ندارد؟

برویم بند دوم.

دوم. "ملت مظلوم و مقتدر"

علت جزئی بودن این حوادث چیست؟ ملت مظلوم اند ولی قوی ظاهر شدند.

یعنی چی؟

ملاک اهمیت یک مساله در جمهوری اسلامی فهم و عملکرد مردم است. مردم اگر دچار شبهه و خطای محاسبه شوند میشود فتنه. اگر مردم قوی ظاهر شوند صدمات عمیق نیست.  مردم در این حوادث از همان ساعت اول صف شان را جدا کردند؛ حتی اگر اعتراض داشتند.

در سخنرانی دوم فرموند به این مردم ظلم شد ولی آنها قوی ظاهر شدند. مظلوم مقتدر برای اینجاست. این تعبیر را پیشتر درباره حضرت امام نیز فرموده بودند.  

به همین دلیل در سخنرانی اول هیچ اشاره ای به حوادث روز نکردند چون روشن بود. سخنرانی دوم نیز اساسا تبیینی نبود و بلکه بیشتر از هرچیز سهم دهی و تعیین تکلیف دشمن و اخلال گران در سطوح مختلف بود. در سخنرانی سوم نیز فرمودند حواشی حواس تان را از اصل کار و تلاش پرت نکند.

سوم. "باطن حوادث"

عامل اصلی حوادث چیست؟ دشمن خارجی

در سخنرانی دوم فرمودند باطن این حوادث دشمن خارجی است. در جائی اظهار تعجب کردند که چطور برخی نمی بینند و هوشیار نیستند. بهانه های ظاهری را نیز کم اهمیت شمردند. در سخنرانی سوم نیز به دست دشمن در حوادث اخیر اشاره کردند که حتی برای صاحب نظران بی طرف خارجی نیز عیان است.  

خلاصه اینکه در اراذل و اوباش و هیجان زدگی ها و حتی نقش سلبریتی ها و غیره نمانید.

چهارم. "حرکت را تحمل نمی کنند"

انگیزه اصلی دشمن چیست؟ اینکه جمهوری اسلامی در حال حرکت است. اینرا نمی توانند تحمل کنند.

در سخنرانی دوم تاکید کردند عامل اصلی دشمنی های اخیر حرکت جمهوری اسلامی است. رشد و پیشرفت است. دستاوردهای دولت است. برای همین در سخنرانی سوم نیز بر همین تاکید و فرمودند مراقبت کنیم اصل کار و تلاش و پیشرفت درگیر این حاشیه ها نشود.

پنجم. "بهانه است..."

با بهانه داخلی این حوادث چه کنیم؟ فرمودند دستاویز است.

فرمودند حجاب و غیره بهانه است. این نبود سراغ موضوع دیگر می رفتند. در سخنرانی دوم فرمودند تاوقتی ایران قوی است و در سخنرانی سوم فرمودند تا شعار اسلامی می دهیم دشمن فعال است.

خطای محاسباتی که باعث شد تحلیل خیلی ها در این روزها گرفتار مسائل ظاهری و داخلی شود.  

ششم. "همه یک حکم ندارند..."

ترکیب اخلال گران به چه نحوی است؟ سهم ها متفاوت است.

تکلیف اوباش و مزدور و منافق و تروریست را مشخص کردند. حتی بین کسانی که از سر هیجان به خیابان آمدند(سخنرانی سوم) با کسانی از سر هیجان دست به تخریب زدند نیز فرق گذاشتند. (سخنرانی دوم).

در نهایت اینکه کار امنیتی و قضائی در کنار کار فرهنگی است.

در نهایت اینکه

این محکمات در تحلیل حوادث اخیر بر پایه چند گزاره اصلی است. این گزاره ها در همه تحلیل های رهبری تکرار می شود.

یکم. پیش می رویم. در حال حرکیتم؛ چه در امور مادی و چه معنوی.

دو. مردم ما هوشیارند و اسلام و انقلاب می خواهند. لذا در ظواهر نمانیم؛ آن دختر بدحجاب نیز دل در گروی انقلاب دارد.

سه. تا پرچم اسلام به دست داریم، دشمن هست و البته فراتر از جمهوری اسلامی با ایران قوی نیز مخالف اند.

چهارم. رمز پیروزی تنها ایستادگی و پیشرفت است.

پنجم. پیروزیم؛ به حکم اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم