نماینده مجلس : لاپوشانی نکنیم / مطالبات معترضان ، بیشتر سیاسی است نه اقتصادی/ بخشی هم قابل انکار نیست ، ریشه‌های اجتماعی در داخل کشور دارد