تقویت زیرساخت‌ها برای توسعه خدمات و تقویت اقتصاد دیجیتال بر روی شبکه ملی