در کنار اینها یک نکته جلب نظر می‌کند: سیل خروج شاغلان از بخش کشاورزی. از آن طرف بخش خدمات با رهایی از قید و بندهای کرونایی به موتور اشتغالزایی بدل شده است.