در تجمع روز گذشته کارگران تعدادی دستگیر شدند / وضعیت پتروشیمی عسلویه عادی است