به گزارش اکوایران نرخ بیکاری زنان جوان در تابستان سال جاری 29.3 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر نزدیک به یک سوم زنان جوان ایرانی که جویای شغل هستند، نتوانسته شاغل شوند. این نرخ در تابستان سال گذشته 31 درصد بوده که نشان می دهد در تابستان جاری کمی وضعیت بیکاری زنان جوان بهبود یافته است. آمار ها نشان می دهد جمعیت زنان جوان بیکار در تابستان امسال 574 هزار براورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گشته حدود 20 هزار نفر کاهش داشته است.

همچنین نرخ بیکاری زنان در محدوده سنی 15 تا 24 سال نیز در تابستان 39 درصد به ثبت رسیده، این در حالیست که در تابستان سال گذشته این نرخ 37.4 درصد بوده است. بنابراین علی رغم اینکه نرخ بیکاری زنان 18 تا 35 در یکسال گذشته کاهش یافته، اما در تابستان امسال نسبت به تابستان 1400 شاهد افزایش بیکاری زنان جوان 15 تا 24 سال بوده ایم. یه عبارت دیگر وضعیت اشتغال زنان جوان تر در بازار کار در سال جاری بدتر شده است.

در یازده فصل گذشته پایین ترین نرخ بیکاری برای زنان جوان، به بهار سال 99 تعلق دارد. در بهار سال مذکو به دلیل شروع شیوع ویروس کرونا در کشور شاهد کاهش چشمگیر در نرخ مشارکت اقتصادی بوده ایم، به این معنی که با توجه شرایط خاص ان زمان افراد کمتری کتقاضی کار کردن بودند. همنی امر یعنی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باعث می شود تا نرخ بیکاری در این فصل کاهش یابد. پس این فصل برای چهار فصل متوالی نرخ بیکاری زنان جوان در محدوده متوسط 28 درصد قرار گرفت، بالاخره در تابستان 1400 به نرخ 31 درصد رسید تا بیشترین نرخ بیکاری زنان جوان در چند فصل گذشته به ثبت برسد. بررسی ها نشان می دهد پس از تابستان سال گذشته این شاخص روندی نزولی به خود گرفت و به 26 درصد در زمستان رسید، اما اکنون برای دومین فصل متوالی(بهار و تابستان 1401) رو به افزایش است به مرز 30 درصد رسیده است. چنانچه این روند ادامه یابد وضعیت زنان جوان در بازار کار کشور نامساعد تر خواهد شد.

shadow1