به گزارش اکوایران، بر اساس آخرین آمار منتشر شده، نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در بهار سال جاری 16.6 درصد برآورد شده، به بیان ساده‌تر بالغ بر 16 درصد جوانانی که جویای شغل بوده اند، نتوانسته برای خود شغلی دست و پا کنند.

نرخ بیکاری جوانان در بهار امسال نسبت به سال گذشته حدود یک درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال نیز در بهار سال جاری 24 درصد برآورد شده که نشان می دهد حدود یک چهارم جوانان در این محدوده سنی بیکاری هستند. بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در مناطق شهری کشور به شکل قابل توجهی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان روستایی در همین محدوده سنی است، به بیان دیگر نرخ بیکاری جوانان روستایی حدود 12.4 درصد براورد شده در حالی که همین شاخص در مناطق شهری نزدیک به 18 درصد به ثبت رسیده است. همچنین آمار ها گویای این است که تعداد بیکاران جوانان شهری چندین برابر جمعیت جوانان بیکاری روستایی است.

افزایش بیکاری جوانان روستایی

عموما نرخ بیکاری جوانان از نرخ بیکاری کل بیشتر است چرا که جوانانی که معمولا هنوز جای پای خود را در بازار کار سفت نکرده‌اند، دچار بیکاری موقتی می شوند. کل تعداد بیکاران روستایی در سن 18 تا 35 سال 292 هزار برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته، بر این نرخ بیکاری روستاییان در این محدوده سنی در بهار امسال 12.4 درصد بوده است، این در حالیست که همین نرخ در سال گذشته 11.7 درصد به ثبت رسیده بود. همچنین تعداد بیکاران در مناطق روستایی در محدوده سنی 15 تا 24 بالغ بر 131 هزار نفر براورد شده که نسبت به بهار سال گذشته حدود 18 هزار نفر افزایش یافته است. به طور کلی می توان گفت که در بهار 1401 نسبت به فصل مشابه در سال گذشته هرچه به سنین پایین تر نزدیک تر شده ایم، بیکاری بیشتر افزایش یافته است.

کل تعداد بیکاران 18 تا 35 سال در مناطق شهری کشور یک میلیون و 391 هزار نفر در بهار امسال بوده که نسبت به بهار سال قبل بالغ بر 74 هزار نفر افزایش داشته است. بر این اساس در بهار امسال تعداد بیکاران 18 تا 35 سال در شهر های کشور حدود 4.7 برابر تعداد بیکاران جوان روستایی بوده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در سن 15 تا 24 سال نیز بالغ بر 26 درصد برآورد شده.

نرخ بیکاری جوانان روستایی در مدار صعود

نرخ بیکاری جوانان روستایی در کل سال 98 بالغ بر 12 درصد برآورد شده، البته در زمستان همین سال این نرخ به 14 درصد هم رسید. به طور کلی می توان گفت که در زمستان ها نرخ بیکاری جوانان روستایی بالاترین میزان خود در مقایسه با سایر فصول سال تجربه می کند، که این موضوع به تبعیت افزایش بیکاری کل روستا ها در زمستان ها است. به بیان ساده تر با توجه به انیکه شغال عمده در مناطق روستایی کشاورزی است، در زمستان ها این بخش از رونق افتاده و به طبع در این فصل نرخ بیکاری مناطق روستایی کشور بالا خواهد رفت. پس از یک کاهش بیکاری در دو فصل ابتدایی سال 99 بار دیگر در زمستان این نرخ به 14 درصد رسید. بنابراین در دو زمستان قبل تر نرخ بیکاری جوانان در روستا ها 14 درصد بوده، این در حالیست که این نرخ در زمستان سال گذشته به 14.2 درصد رسیده است. همانگونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نیز افزایش یافته است. افزایش بیکاری در مناطق روستایی کشور در چند فصل اخیر به علت خشکسالی است که در کشور رخ داده و باعث از رونق افتادن بخش کشاورزی شده، همچنین در دو سال اخیر نرخ رشد اقتصادی این بخش منفی بوده که نشان می دهد بخش کشاورزی وارد رکود شده است. 

نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در مناطق روستایی