ابلاغیه بانک مرکزی درباره بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه