شهرخبر

رکورد کمترین بیکاری طی 18 سال گذشته شکسته شد

طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تابستان 1401، نرخ بیکاری جوانان 15 ساله و بیشتر به 8.9 درصد رسیده است که ظبق بررسی ها، این نرخ طی 18 سال گذشته کمترین نرخ بیکاری بوده است.

رکورد کمترین بیکاری طی 18 سال گذشته شکسته شد

خبرگزاری تسنیم