چقدر باید طول می‌کشید تا این راز بر همه مردم آشکار شود؟