کیروش ستاره محبوبش را به قطر می برد/ جنگ دو پرسپولیسی برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی !