شهرخبر

نمادها و صنایع تاثیرگذار در روز ریزشی بورس

نمادها و صنایع تاثیرگذار در روز ریزشی بورس

در روزهای ریزشی بازار شناسایی نمادها و صنایع مهم می‌تواند برای روزهای رشد بازار کارگشا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ریزشی بازار شناسایی نمادها و صنایع مهم می‌تواند برای روزهای رشد بازار کارگشا باشد، در این گزارش چند مؤلفه مهم و تأثیرگذار را بررسی می‌کنیم:

صنایع و گروه‌هایی با بیشترین ارزش معاملات
خودرویی، شیمیایی، فلزات اساسی، غذایی

صنایع و گروه‌هایی با بیشترین قدرت خریدار به فروشنده
واسطه گری (فراکابی)، هتل، سیمانی، عرضه برق و گاز، غذایی

نمادهایی با قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده بدون صف خرید
لطیف، ددانا، وکبهمن، بپیوند، ولکار، شاروم، بگیلان، سپیدار، چخزر، سکرما، ثبهساز، غگیلا، آبادا، زملارد، رافزا، دقاضی، مدیریت

نمادهایی با معاملات بلوکی
فغدیر، میدکو، بفجر، سمگا، نوری، پارس

آخرین معامله ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی بدون صف خرید
غنوش، اکالا

نمادهایی در آستانه صف خرید
ثغرب، خودکفا، ثنام، وملت، قنقش

شکست سقف تاریخی
وسالت