پولادگر: در هفته تربیت بدنی از خانواده شهدای ورزشکار تجلیل می‌شود