برخی از نیروهای پلیس در طول اغتشاشات تا چند روز به منزل نرفتند/ دشمنان اغتشاشات مجازی راه انداخته‌اند