به گزارش اکوایران نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در بهار سال جاری 16.6 درصد برآورد شده، این در حالیست همین نرخ در بهار سال گذشته 15.6 درصد بوده است. به بیان دیگر در بهار امسال میزان بیکاری و اشتغال جوانان نسبت به فصل مشابه سال قبل وخیم تر شده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری به شکل قابل توجهی در مناطق شهری کشور بالاتر مناطق روستایی است، به گونه ای که در شهر ها این نرخ 5.5 درصد بالاتر از روستا ها است. البته نرخ بیکاری کل نیز در شهر ها در شهر ها بالاتر از روستا ها است، اما در مورد نرخ بیکاری جوانان این اختلاف شدید تر است. نرخ بیکاری جوانان شهری در بازه سنی مذکور در بهار امسال 17.9 درصد برآورد شده، این در حالیست که همین نرخ در فصل مشابه سال گذشته 16.8 درصد بوده است.

نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در مناطق شهری کشور در سال 98 نزدیک به 20 درصد بوده است، پس از آن در سال 99 روندی نزولی را آغاز کرد تا جایی که در پاییز این به 17.5 درصد هم رسید. این روند نزولی تا بهار سال گذشته نیز ادامه یافت و نرخ بیکاری جوانان در این محدوده سنی به زیر 17 درصد هم رسید. اما در تابستان 1400 شاهد جهش نیرخ بیکاری جوانان بودیم و پس از گذشته چندین فصل بار دیگر این نرخ به بالای 19 درصد رسید. در پاییز و زمستان سال گذشته این نرخ به 17.2 درصد رسید. تغییرات نرخ بیکاری بایستی در کنار تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی بررسی شود، در غیر این صورت نمی توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه کرد. با توجه به اینکه آمار دقیق و منظمی از نرخ مشارکت اقتصادی جوانان در دسترس نیست، نمی توان درباره وضعیت بازار کار و اشتغال جونان اظهار نظر قطعی کرد اما با توجه به این مسئله که در چند فصل اخیر نرخ مشارکت اقتصادی کل کاهش یافته، می توان تا حدودی کاهش نرخ بیکاری جوانان را متأثر از همین عنوان دانست. 

photo_2022-10-07_16-58-52