حمله وریا غفوری به مصطفی آجرلو/ او مثل یک ترسو قایم شد/ تا کجا ریشه دارید؟