شهرخبر
گوناگون

ازدواج | ازدواج فامیلی | ممنوعیت ازدواج فامیلی

ازدواج فامیلی در این کشور ممنوع شد

ممنوع شدن ازدواج فامیلی در این کشور

ازدواج فامیلی در این کشور ممنوع شد

ازدواج فامیلی در این کشور ممنوع شد

ازبکستان در حال حاضر پیش نویس قانون مربوطه با اصلاحات قانون خانواده توسط کمیته امور خانواده و زنان را ارائه کرده است که بر اساس آن ازواج فامیلی در این کشور منع خواهد شد.

بر اساس این سند جامعه ازبکستان نیازمند ایجاد تغییرات در زمینه تقویت بنیاد خانواده، حفاظت از حقوق و منافع مشروع کودکان و همچنین جلوگیری از ازدواج بستگان نزدیک است ...

بر اساس این گزارش، در سه ماه گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۰ ازدواج میان اقوام نزدیک در ازبکستان ثبت شده است. این ازدواج های بیشتر در مناطق سورخندریا و کشکاداریا صورت گرفته است.

 

منبع: دنیای اقتصاد