بامعرفت ترین دزدان جهان / چرا آنها ستایش شدند!

دست نوشته یک سارق جهانی شد.

سارق

 

سارق

سارق