فیلم گفتگو با عروس و داماد جوان پس از معجزه زنده ماندن در سقوط سنگ بزرگ روی خودرویشان