عکس| تاریخ تلخ برای کاپیتان وریا غفوری تکرار می‌شود!