مخبر پیش از سفر به روسیه: کشورهای حاشیه خزر برای گسترش روابط مصمم هستند