نظرسنجی رویترز : رضایت از عملکرد شغلی بایدن کاهش یافت