کاظمی قمی: مجروحان حادثه تروریستی کابل برای درمان به ایران منتقل شدند