تحریک به خشونت و تروریسم در هیچ جامعه‌ای پذیرفته نیست