شهرخبر

لحظه سقوط محموله ساختمانی یک تریلی روی خودروها

 لحظه سقوط محموله ساختمانی یک تریلی روی خودروها

محموله ساختمانی یک تریلی در خیابان روی خودروهای پارک شده سقوط و آنها را له کرد.